Кампания за подкрепено вземане на решения

На заседание на Министерски съвет в края на месец юли бе одобрен  Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа и внесен за гласуване в Народното събрание, в изпълнение на международния ангажимент на България по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от страната ни през 2012 г. Законопроектът е резултат от дейността на експертна работна група към министерство на правосъдието и усилията на организации, представляващи хора с интелектуални затруднения и с психично-здравни проблеми.

След дългогодишни усилия, сега ПРОМЯНАТА в България има шанс да се случи!

Ние ВЯРВАМЕ, че хората с психично-здравни проблеми и интелектуални затруднения трябва да имат равен шанс да бъдат себе си.

Ние СЧИТАМЕ, че с подходящата подкрепа те могат да вземат решения къде и с кого да живеят, да управляват парите си, да решават как да използват свободното си време или с няколко думи: че могат лично да упражняват правата си.

За да се случи това по начин, който да гарантира защита от злоупотреби и манипулация, ТРЯБВА да се приемат законодателни промени за въвеждане на подкрепено вземане на решения като система от мерки за подкрепа.

Проблемът

… или защо е необходима промяна?

Обикновено хората, които имат диагноза за психична болест или интелектуално затруднение, се приемат за по-неможещи и най-добрата „защита“, която често им се предлага, е поставянето им под запрещение. Последиците от това са далеч от идеята за свобода, закрила и грижа, която някой би могъл да вложи в подобен механизъм. Поставените под запрещение, независимо от своите желания и предпочитания:

  • нямат право да решават (къде да живеят, какво да правят с парите си) и някой друг моделира техния живот според своята преценка и интерес;
  • са лишени от правото да създадат семейство и да се женят;
  • в много случаи са заставени от близките си да живеят в институции до края на живота си.

Резултатът: много често поставянето на хората под запрещение ги изправя директно пред социална изолация, насилие и малтретиране в общността и в институциите; към 2012 г. от близо 7500 лица под запрещение 3500 са настанени за „грижа“ в специализирани институции, а там правото им на живот, свободен от изтезания и унижения, е отнето.

Решението

… което предлага законопроекта.

Подкрепеното вземане на решения е сбор от механизми за подкрепа, насочена към лично упражняване на права, съобразно избора, волята и предпочитанията на човека в нужда. Подкрепеното вземане на решения се основава на следните житейски истини и ценности:

  • Всеки човек, независимо от това дали има увреждане и колко сериозно е то, има желания, предпочитания и воля;
  • Желанията, предпочитанията и волята винаги трябва да бъдат признавани и зачитани, независимо от проблемите в комуникацията;
  • Всеки човек, независимо от това дали има увреждане и колко сериозно е то, е способен да изгради връзки на доверие с друг човек;
  • Всеки човек, независимо от това дали има увреждане и колко сериозно е то, в определен момент има нужда от подкрепа при вземане на решения и я получава от хората, на които се доверява.

Подкрепеното вземане на решения се задейства за определено време и в конкретни сфери от живота, за които човекът среща затруднения да се справи абсолютно сам. Поради това то е ключът за овластяване и в същото време е предпазната мярка срещу подчиняването на живота на хората с увреждания на интересите, амбициите, страховете и представите на други хора.

КАЖИ КАКВО МИСЛИШ

Програма „следваща стъпка“

Програма „Следваща стъпка“ е партньорска инициатива на Български център за нестопанско право, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Глобална инициатива в психиатрията – София и Национална организация на потребителите на психично-здравни услуги. Целта на Програмата е апробиране на нови мерки за подкрепа, чрез които хора с интелектуални затруднения или психично-здравни проблеми, да могат да упражняват свои основни човешки права, съобразно желанията и предпочитанията си, без да бъдат поставяни под запрещение.АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания