Кампания за подкрепено вземане на решения

Министерство на правосъдието е публикувало Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа за обществено обсъждане. След публичната дискусия се предвижда да бъде внесен в Народното събрание. Законопроектът е резултат от дейността на експертна работна група към министерството и усилията на организации, представляващи хора с интелектуални затруднения и с психично-здравни проблеми.

След тригодишни усилия, сега ПРОМЯНАТА в България има шанс да се случи!

Ние ВЯРВАМЕ, че хората с психично-здравни проблеми и интелектуални затруднения трябва да имат равен шанс да бъдат себе си.

Ние СЧИТАМЕ, че с подходящата подкрепа те могат да вземат решения къде и с кого да живеят, да управляват парите си, да решават как да използват свободното си време или с няколко думи: че могат лично да упражняват правата си.

За да се случи това по начин, който да гарантира защита от злоупотреби и манипулация, ТРЯБВА да се приемат законодателни промени за въвеждане на подкрепено вземане на решения като система от мерки за подкрепа.

Проблемът

… или защо е необходима промяна?

Обикновено хората, които имат диагноза за психична болест или интелектуално затруднение, се приемат за по-неможещи и най-добрата „защита“, която често им се предлага, е поставянето им под запрещение. Последиците от това са далеч от идеята за свобода, закрила и грижа, която някой би могъл да вложи в подобен механизъм. Поставените под запрещение, независимо от своите желания и предпочитания:

  • нямат право да решават (къде да живеят, какво да правят с парите си) и някой друг моделира техния живот според своята преценка и интерес;
  • са лишени от правото да създадат семейство и да се женят;
  • в много случаи са заставени от близките си да живеят в институции до края на живота си.

Резултатът: много често поставянето на хората под запрещение ги изправя директно пред социална изолация, насилие и малтретиране в общността и в институциите; към 2012 г. от близо 7500 лица под запрещение 3500 са настанени за „грижа“ в специализирани институции, а там правото им на живот, свободен от изтезания и унижения, е отнето.

Решението

… което предлага законопроекта.

Подкрепеното вземане на решения е сбор от механизми за подкрепа, насочена към лично упражняване на права, съобразно избора, волята и предпочитанията на човека в нужда. Подкрепеното вземане на решения се основава на следните житейски истини и ценности:

  • Всеки човек, независимо от това дали има увреждане и колко сериозно е то, има желания, предпочитания и воля;
  • Желанията, предпочитанията и волята винаги трябва да бъдат признавани и зачитани, независимо от проблемите в комуникацията;
  • Всеки човек, независимо от това дали има увреждане и колко сериозно е то, е способен да изгради връзки на доверие с друг човек;
  • Всеки човек, независимо от това дали има увреждане и колко сериозно е то, в определен момент има нужда от подкрепа при вземане на решения и я получава от хората, на които се доверява.

Подкрепеното вземане на решения се задейства за определено време и в конкретни сфери от живота, за които човекът среща затруднения да се справи абсолютно сам. Поради това то е ключът за овластяване и в същото време е предпазната мярка срещу подчиняването на живота на хората с увреждания на интересите, амбициите, страховете и представите на други хора.

КАЖИ КАКВО МИСЛИШ

Програма „следваща стъпка“

Програма „Следваща стъпка“ е партньорска инициатива на Български център за нестопанско право, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Глобална инициатива в психиатрията – София и Национална организация на потребителите на психично-здравни услуги. Целта на Програмата е апробиране на нови мерки за подкрепа, чрез които хора с интелектуални затруднения или психично-здравни проблеми, да могат да упражняват свои основни човешки права, съобразно желанията и предпочитанията си, без да бъдат поставяни под запрещение.

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания