"Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства", София, 2016 г.

Монографията на английски език може да прочетете тук:


Настоящата книга "Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства" от автора Стоян Ставру изследва гражданскоправните въпроси на недееспособността на физическите лица в контекста на предложената реформа в българското лично право. Това е първата българска монография върху темата за недееспособността и запрещението, останали предизвикателство за съвременната правна доктрина. Изследват се границите на потенциала, съдържащ се в правната фигура на запрещението като подход на ограничаване  и изключване, както и възможностите  за неговата замяна с разнообразен набор от подпомагащи и включващи правни инструменти. 

Водещият метод на изследването е интердисциплинарният, като решенията се търсят и проверяват през редуващите се перспективи на правото и на философията.

Книгата е предизвикателство към различни  по вид специалисти: юристи, философи, социолози, психолози, психиатри, лекари, медицински специалисти. Тя би заинтригувала и всеки, който се вълнува от съвременния дебат за правния статус на хората с интелектуални и волеви неспособности.

Авторът Стоян Ставру е доктор по Гражданско и семейно право и доктор по Съвременна философия. Преподава курсове по „Медицинско право" и „Биоправо" в Софийски университет „Св. Климент Охридски" и Нов български университет. Стоян Ставру е автор на първата книга (в два тома) по биоправо в България - "Видения в Кутията на Пандора. Биоправо" (София, 2014). Той е основател, основен автор и редактор на професионалния правен сайт ChallengingTheLaw.com

Книгата е преведена и публикувана със съдействието на Български център за нестопанско право.


Всички мнения и твърдения, изразени в настоящата книга, принадлежат единствено и само на автора и не може да се приема, че отразяват официалното становище на Български център за нестопанско право.
АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания