Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, Внесен от Министерски съвет в 43-тото Народно събрание на 04.08.2016 Основни акценти

На заседание на Министерски съвет в края на месец юли бе одобрен проектът на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. С това решение проектозаконът беше внесен за гласуване в Народното събрание е в изпълнение на международен ангажимент на България по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от страната ни през 2012 г.

Режимът на подкрепено вземане на решения, предложен в законопроекта,  гарантира, че всички граждани са равни пред закона и увреждането не е повод (при прилагане на конкретни правни норми) за дискриминация. За тези, които изпитват затруднения е предвидено да им се предоставя необходимата подкрепа, за да бъдат равни на другите.

Въвежда се нова правна уредба на дееспособността на физическите лица

Законопроектът предвижда да бъдат отменени текстовете от Закона за лицата и семейството  (ЗЛС) от 1949 г. , които касаят режима на правоспособността (възможността да бъдем носители на права и задължения) и дееспособността на физическите лица (възможността да упражняваме правата си с лични действия и да поемаме задължения).

Промени се предвиждат за следните групи лица:

  •  По отношение на малолетните (физически лица на възраст до 14 години) предложените текстове предвиждат разширяване на възможността самостоятелно да сключват "обикновени дребни сделки за задоволяване на текущите им нужди, когато изпълнението на задълженията се извършва едновременно" (като например покупки на закуски, на ученически пособия и други подобни). Целта е да се отрази реално случващото се на законово ниво.
  • По отношение на пълнолетните –въвежда се необоримата презумпция, че всеки пълнолетен човек (навършил 18 години) е дееспособен. За определена група пълнолетни лица с умствена изостаналост, психична болест или деменция, възниква право на подкрепено вземане на решения и съдържащите се в него мерки за подкрепа, като нов правен статус.
  • Въвежда се изрична правна уредба на статуса на хората, изпаднали в кома – те са приравнени на обявяваните за отсъстващи (районният съд определя представител, който извършва действия по управление и предприема мерки за запазване на интересите на човека в кома).


Пълният текст на законопроекта, както и неговите основни акценти, можете да изтеглите от тук:

АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания